ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Μακρίδης Βασίλειος
Μαυραγάνης Διαμαντής
Τζανουλίνου Μέμα (Ειρηναίου)

Χριστόφιλος Ιωάννης
Currie Fergus